Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (Σχολικό έτος 2013 – 2014)

Γεια σας!
Ονομάζομαι Λίντα Αλεξοπούλου και είμαι καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας. Ζω και εργάζομαι σε μια κωμόπολη στη Δυτική Ελλάδα. Το μεσαιωνικό της όνομα είναι LEPANTO. Εδώ, στις 7 Οκτωβρίου του 1571 οι ενωμένοι στόλοι της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, των Ιπποτών της Μάλτας, του δουκάτου της Σαβοΐας, του δουκάτου του Ουρμπίνο, του μεγάλου δουκάτου της Τοσκάνης και του Πάπα με την ονομασία Lega Santa (Ιερή Ένωση), πολέμησαν εναντίον του ενιαίου στόλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και νίκησαν. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην παγκόσμια ιστορία.
Ζητούμε τη συνεργασία σχολείων από τις χώρες που πήραν μέρος σε αυτή τη ναυμαχία. Σκοπός είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τους νικητές αυτής της μάχης. Θα διερευνήσουμε το ιστορικό γεγονός από πολλές διαφορετικές πλευρές. Θα θέλαμε ακόμα να πραγματοποιήσουμε κάποιες συνδιδασκαλίες μέσω skype όπου οι μαθητές των σχολείων μας θα παρουσιάσουν ζωντανά την πρόοδο της έρευνάς τους.
Η κατάληξη όλης αυτής της προσπάθειας θα μπορούσε να είναι:
Επίσκεψη σε κάποια από τις χώρες που εμπλέκονται στο γεγονός και γνωριμία με τους μαθητές που συνεργάστηκαν. Αντίστοιχα πιθανή επίσκεψη των μαθητών των άλλων χωρών στην πόλη μας.
Η επίσκεψη των μαθητών στην πόλη μας θα μπορούσε να προγραμματιστεί τον Οκτώβρη του 2014 ή 2015 με σκοπό τη συμμετοχή όλων στην αναπαράσταση της Ναυμαχίας που γίνεται εδώ.

Λίντα Αλεξοπούλου

La battaglia di Lèpanto

Ciao!
Sono un professorssa di letteratura greca. Vivo e lavoro in una città della Grecia occidentale. Il suo nome medievale è Lepanto. La battaglia di Lèpanto, è uno storico scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571, nel corso della guerra di Cipro, tra le flotte musulmane dell’Impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa che riuniva le forze navali della Repubblica di Venezia, dell’Impero Spagnolo (con il Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di Toscana e del Ducato d’Urbino federate sotto le insegne pontificie. Dell’ alleanza cristiana faceva parte anche la Repubblica di Lucca, che pur non avendo navi coinvolte nello scontro, concorse con denaro e materiali all’armamento della flotta genovese. La battaglia di Lepanto è una delle più importanti battaglie navali della storia mondiale.

Chiediamo la collaborazione delle scuole da parte dei paesi che hanno partecipato in questa battaglia. L’obiettivo è di conoscere al meglio i vincitori di questa battaglia. Studieremo l’evento storico da molti punti di vista diversi. Vorremmo anche condurre co-insegnamento via skype, dove gli studenti delle nostre scuole potranno mostrare il progresso della loro ricercha.
Il risultato di tutto questa iniziativa potrebbe essere:

Una visita ai paesi coinvolti nell’evento ed un incontro con gli studenti che hanno collaborato. Di conseguenza una possibile visita di studenti provenienti da altri paesi nella nostra città. La visita di Studenti nella nostra città potrebbe essere programmata nel mese di ottobre 2014 o 2015 per coinvolgere tutti alla emanazione della Battaglia fatta qui.

Linda Alexopoulou

Batalla naval de Lepanto

¡Hola a Ustedes!

Soy profesora de filología griega. Vivo y trabajo en una ciudad en el oeste de Grecia. El nombre medieval de la ciudad es Lepanto. Aqui, en el golfo de Lepanto, el 7 de Octubre de 1571 tuvo lugar la Batalla naval de Lepanto. Se enfrentaron en ella, la armada del Imperio Otomano contra la coalición cristiana, llamada “Liga Santa”, formada por el Reino de España, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Los cristianos resultaron vencedores en una de las batallas navales más importantes de la historia del mundo.
Pedimos la colaboración de las escuelas de los países que participaron en esta batalla. El objetivo es conocer mejor los ganadores de esta batalla. Vamos a investigar el evento histórico de perspectivas diferentes.
También nos gustaría hacer alguna co-enseñanza a través del skype, donde los estudiantes de nuestras escuelas mostrarán a los otros el progreso de su investigación.
El resultado de todo este esfuerzo podría ser: Una visita en algunos de los países que participan en el evento y el encuentro con los estudiantes que colaboraron. Y porgue no, una visita de los estudiantes de otros países en nuestra ciudad.

Los estudiantes podrían visitar nuestra ciudad en octubre de 2014 o 2015 para participar en la representación de la batalla naval que se hace aquí cada año.

Linda Alexopoulou